Skip to main content

Kódy VPL

Zde najdete hlavní kódy, které využívají praktičtí lékaři. Samozřejmě do určité míry závisí na tom, jaké mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami.


Vyšetření CRP – 02230 – Limit vyšetření je 6/1 čtvrtletí (tj 24/1 rok). Nutný je zápis do dokumentace, možná je kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení ATB terapie.

Komplexní vyšetření praktickým lékařem – 01021 – Jedná se o výkon prováděný při registraci nového pacienta. Výkon začíná prostudováním dokumentace, odběrem anamnézy, zahrnuje interní fyzikální vyšetření, orientační neurologické vyšetření, vyšetření moče, vyšetření zraku a sluchu a případně další vyšetření dle výsledku prohlídky.

Preventivní prohlídka (opakovaná komplex. vyš. VPL) – 01022 – Limit vyšetření je 1/2 roky. Výkon začíná prostudováním dokumentace, odběrem anamnézy, zahrnuje interní fyzikální vyšetření, orientační neurologické vyšetření, vyšetření moče, vyšetření zraku a sluchu a případně další vyšetření dle výsledku prohlídky. Součástí vyš. je onkologická prevence, nutno dát do zápisu (!).

Kontrolní vyšetření VPL – 01024 – Výkon začíná rozhovorem ke zjištění vývoje zdravotních obtíží a stavu od poslední návštěvy. Má směřovat k posouzení průběhu chronického onemocnění a průběhu léčby. Měl by obsahovat diagnostický a posudkový závěr.

Konzultace rodinnými příslušníky pacienta – 01025 – Je nutný písemný záznam o konzultaci a jejím obsahu a závěru.

Podrobný výpis z dokumentace - 01040 – Jedná se o výkon, který provádí registrující lékař při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Návštěva VPL u pacienta – 01150 (normální pracovní doba), 01160 (mezi 19:00-22:00) a 01170 (mezi 22:00-6:00) – Jedná se o návštěvu pacienta, který potřebuje kontrolu a nemůže se k VPL dostavit.

Předoperační vyšetření VPL – 01185 – Zahrnuje standardní předoperační vyšetření s krevními odběry a případně RTG plic. Platí od 01.01.2018!

Stanovení glukózy glukometrem – 01441 – Limit je 1/1 den. Odběr vyžaduje zápis do zdravotnické dokumentace.

Stanovení INR z kapilární krve – 01443 – Limit vyšetření je 8/3 měsíce nebo 32/1 rok. Zákrok by měl obsahovat zápis do dokumentace, případně záznam o změně terapie.

Stanovení glykovaného Hgb - 01445 - Limit vyšetření je 4/1 rok. Zákrok by měl obsahovat zápis v dokumentaci. Platí pro vlastní přístroj v ambulanci.

Stanovení TOKS – 15120 (negativní) a 15121 (pozitivní) – Výkon je možný 1x za rok mezi 50-55 lety a 1x za 2 roky nad 55 let. Lékař je povinen se informovat, zda test nebyl proveden jiným lékařem, či zda u pacienta nebyla provedena screeningová kolonoskopie.

Stanovení streptokokového antigenu – 02220 – Limit je 1/1 den. Vyšetření umožňuje rychle zjistit antigen streptokokus pyogenes (strep A) ve výtěru z krku. Výsledek se zapisuje do dokumentace.

Edukační pohovor s pacientem či rodinou - 09523 – Výkon slouží k poučení a nácviku dovedností za účelem racionální spolupráce při léčbě. Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně v dokumentaci a svrzené podpisem edukovaného nebo jeho zákonného zástupce.

Reedukace pacienta s DM - 06145 – Limit vyšetření je 6/1 rok. Nositelem je sestra s pravomocí edukace. Edukace zahrnuje informace o diabetu, životosprávě, inzulinoterapii, praktický výcvik, s pomůckami, selfmonitoring a další problematiku. Do dokumentace je nutno zapsat slovní popis edukace, průběh a případně komplikace, edukující i edukovaný se do zápisu podepíší.

Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem – 09513 – Výkon je omezen na 2/1 den. Jde o vyřízení telefonického dotazu pacienta při náhlém zhoršení nebo změně zdravotního stavu. Je nutný záznam v dokumentaci.

Vydání a ukončení rozhodnutí o PN – 09550 (vydání) a 09551 (ukončení) – Výkon zahrnuje vydání nebo ukončení rpacvoní neschopnosti u daného pacienta.

Rozhovor lékaře s rodinou – 09525 – Limit u jedince nad 15 let věku je 1/1 rok. Jde o pohovor s rodinou nemocného přesahující běžné informování o zdravotním stavu. Používá se k posílení motivace a získání aktivní spolupráce rodiny na léčbě. Nutný je podrobný zápis v dokumentaci. Může jít o překonání nihilismu a negativismu, nebo nácvik ošetřovatelských, rehabilitačních a-nebo léčebných postupů.

Podpůrná psychoterapie prováděná lékařem nepsychiatrem – 09507 – Toto vyšetření je limitováno na 1/1 rok v jednom oboru a vyžaduje detailnější zápis v dokumentaci. Výkon zahrnuje cílevědomé působení lékaře na pacienta ke zvládnutí akutní krize, úzkosti a pocitu bezvýchodnosti ve smyslu posílení motivace, spolupráce a aktivity.

Péče o stabilizovaného diabetika 2. typu – 01201 – Vyšetření je limitováno na 4/1 rok. Jedná se o vyšetření diabetika 2. typu, který není sledován diabetologem a je v péči praktického lékaře. Zahrnuje aktualizaci anamnézy a probrání aktuálních obtíží, fyzikální vyšetření včetně TK, hmotnosti, fyzikální vyšetření obou DK se zaměřením na komplikace diabetu. Rozbor laboratorních výsledků - glykémie, glykovaný HBA1C, močový sediment, celkový cholesterol, HDL, LDL, TG, urea, kreatinin, urikemie, Na, K, Cl, JT, moč na mikroalbuminurii, EKG, oční pozadí s frekvencí určenou doporučenými postupy a přidruženými chorobami. Zhodnocení stavu kompenzace diabetu s pacientem, rozbor jeho životosprávy, event. návrh její úpravy, včetně terapie a stanovení dalšího léčebného plánu.

Prohlídka osoby dispenzarizované – 09532 – Vykazuje se spolu s výkonem příslušného klinického vyšetření v případě provedení dispenzární prohlídky v souladu s vyhláškou o dispenzární péči, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře.

Odběr žilní krve – 09119 – Limit úkonu je omezen na 1/1 den. Principem je diagnostický odběr vzorku žilní krve.

Odběr kapilární krve – 09111 – Limit úkonu je 5/1 den. Principem je diagnostický odběr vzorku kapilární krve.

EKG vyšetření – 09127 – Zákrok zahrnuje natočení EKG a jeho popis.

Analýza moči chemicky - 09123 - Limit zákroku je 1/1 den. Základem je vyšetření moči pomoci testačnho papírku. Následuje záznam do dokumentace poučení pacienta o výsledku.

Odběr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetření (kromě krve!) - 09115 – Sem spadá například odběr moči na kultivaci nebo výtěr larynx + trachea.

Pulzní oxymetrie – 09125 – Limit vyšetření je 3/1 den. Základem je měření saturace a TF pomocí pulsního oxymetru.

Vyšetření handicapované osoby – 09509 – Možno kódovat při klinickém vyšetření osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, stupni III, nebo stupni IV a osob, kterým náleží průkaz ZTP a ZTP/P dle zákona č. 329/2011 Sb. Důvody použití výkonu musí být ze zdravotní dokumentace zřejmé.

Ošetření a převaz rány - 09241 – Zahrnuje ošetření a zavázání rány velikosti 10-30cm2. Ošetření ran menší plochy je součástí kapitace.

Obstřik periferního nervu - 29510 – Limit zákroku je 3/1 týden. Zahrnuje analgetický obstřik periferního nervu a následnou monitoraci pacienta zdravotní sestrou.

Očkování (2/ 1 den) :
a) 02100 – pravidelné očkování, látku hradí na vl. žádost očkovaný
b) 02105 - pravidelné očkování, látku hradí zdravotní pojišťovna
c) 02125 - očkovací látka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
d) 02130 – očkovací látka je hrazena dle předpisů o ochraně zdraví


 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.